Καιρός

Κων. Κυριακόπουλος Τέτα Σαββανή, Αμαλία Παναγιωτοπούλου πίσω από τον Ανδρόνικο Καραμπέρη στην κιθάρα

Comments are closed.