Καιρός

Από (αρ.) Hal Chase Κέρουακ, Γκίνσμπεργκ, Μπάροουζ

Comments are closed.