Καιρός

Pierre Narcisse Guerin..Φαίδρα και Ιππόλυτος..1815, (Μουσείο Λούβρου, Παρίσι)

Comments are closed.