Επισκέψεις


14
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


14
Unique
Visitors

Μια μικρή πόλη μέσα σε τέσσερις ογκώδεις κυλινδικούς πύργους-δεξαμενές, που εχρησιμοποιούντο για τον ανεφοδιασμό της πόλης με γκάζι

Comments are closed.