Επισκέψεις


14
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


14
Unique
Visitors

Ζωγραφικό του έργο από την ατομική του έκθεση στο Πολύεδρο της Πάτρας (2016)

Comments are closed.