Επισκέψεις


21
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


21
Unique
Visitors

Ζωγραφικό του έργο από την ατομική του έκθεση στο Πολύεδρο της Πάτρας (2016)

Comments are closed.