Επισκέψεις


11
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


11
Unique
Visitors

Ζωγραφικό του έργο από την ατομική του έκθεση στο Πολύεδρο της Πάτρας (2016)

Comments are closed.