Επισκέψεις


22
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


22
Unique
Visitors

Ζωγραφικό του έργο από την ατομική του έκθεση στο Πολύεδρο της Πάτρας (2016)

Comments are closed.