Επισκέψεις


31
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


31
Unique
Visitors

Ο χαρακτηρισμός του φαινομένου ως θεομηνία δε δικαιολογεί κατ’ ουδένα τρόπο την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων

Comments are closed.