Καιρός

Νεολόγος, Πάτρα, 03-09-1922 (Μουσείο Τύπου)

Comments are closed.