Καιρός

Δραχμαί Χίλιαι, με την υπογραφή του Ζολώτα.1958

Comments are closed.