Καιρός

Λευκή Καρποδίνη, πιάνο και τα μέλη του Stenhammar Quartet P. Οman, violin, T. Bauer, viola, Erik Williams, cello 10.5.18

Comments are closed.