Επισκέψεις


19
Μοναδικοί
Επισκέπτες

Καιρός


19
Unique
Visitors

Οι πρώτες τεκμηριωμένες πηγές που αναφέρουν τη χρήση της μάσκας στη Βενετία μπορούν να βρεθούν ήδη από τον 13ο αι.

Comments are closed.