Καιρός

Ευγενία Πασσά, Σαλώμη Χρυσανθακοπούλου και Ανδρέας Σπηλιώτης με το καπέλο των Καλλάσσα, τη μακεδονική καυσία

Comments are closed.