Καιρός

Ο Διόδοτος Α΄ ο Σωτήρ ήταν Έλληνας Σατράπης της περιοχής της Βακτρίας (Βακτριανής)

Comments are closed.