Καιρός

(από αρ.) Τα στελέχη της Κοινο_Τοπίας Δημήτρης Φάκος, Α.Ράπτη, Κ.Γεωργίου, Λ.Γεωργοπούλου, Λ.Γεωργίου. Καθήμενος ο Θόδωρος Μαλλιάς

Comments are closed.