Καιρός

Ο δρόμος της ισοπολιτείας και της απάλειψης των διακρίσεων λόγω φύλου είναι μακρύς για κάποιους τόπους

Comments are closed.