Καιρός

(αρ.) Ιωάννα Ρόδη, Λίλιαν Γεωργοπούλου και Σωτηρία Στεφανοπούλου παραδίδουν τη βοήθεια στην Ελένη Διαμαντοπούλου (δε)

Comments are closed.