Καιρός

αριστ. Κωστόπουλος (Πρόεδρος), Πολίτης (μέλος ΔΣ), Βιδάλης (Αντιπρόεδρος) Πολιτιστικού Οργανισμού Πάτρας

Comments are closed.