Καιρός

Υπατία, πίνακας του Alfred Seifert

Comments are closed.