Καιρός

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι ένας αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό