Καιρός

(Από αρ.) Γ. Καραβατάς, Χ. Σπηλιώτη, Ε. Τζόλα, Φ. Βελλοπούλου εν μέσω φίλων τους από τη Μέριμνα

Comments are closed.