Καιρός

Όρα το μέλλον. Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

Comments are closed.