Καιρός

Χορωδοί και η παρέα τους Λ.Γεωργίου, Δ.Φάκος, Ν. Γεωργίου, Ε. Τζόλα, Ι.Ρόδη, Χ. Μαυροπούλου, Λ. Γεωργοπούλου

Comments are closed.