Καιρός

Τα βασικά αγαθά δε μπορεί να τα στερείται κανένα νοικοκυριό

Comments are closed.