Καιρός

(αρ.) Ειρήνη, Νίκος (δε) Ειρήνη και Πηγή και στο μέσον οι φίλοι τους από τη Μέριμνα

Comments are closed.