Καιρός

Παιδί με σάλπιγγα και πόνι, του Emilio Longoni, 1896, Ιδιωτική Συλλογή

Comments are closed.