Καιρός

Πινάκιο, μελανόμορφη τεχνική (520-500π.Χ.) Βρετανικό Μουσείο Λονδίνου

Comments are closed.